Balans op 31-12-2023

Tussen Balans t.b.v. de ANBI aanvraag.

  Activa   Passiva
Oprichtingsakte 1.053 Langlopende schuld 1.000
Rekening Courant

-106

Eigen vermogen 278
Kruisposten 179    
Bankrekening 261 Resultaat 2023 440
Spaarrekening

330

   
Totaal

1.718

Totaal 1.718

Toelichting

De langlopende schuld van € 1.000 is een achtergestelde lening van bestuursleden aan de stichting t.b.v. de oprichting in 2021. De post rekening courant bestaat uit het saldo van nog niet uitbetaalde reiskostendeclaraties. De kruispost is een aanbetaling voor volgend jaar die verrekend zal worden.

 

Lasten en Baten

Tussen resultaat op 31-12-2023

  Lasten   Baten
Deelnemingen 50 Bijdragen kerngroep 1.085
Reiskosten 450    
Internet (website) 25    
Bankkosten 120    
Resultaat 2023 440    
Totaal 1.085 Totaal 1.085

 

Toelichting

Deelnemingen betreft de bijdrage aan Cooplink. De reiskosten zijn voornamelijk gemaakt ivm met de ontwikkeling op Dekkerswald. Het project Dekkerswald is in september in teleurstelling geëindigd.