Balans op 31-12-2022

  Activa   Passiva
Oprichtingsakte 1.053 Langlopende schuld 1.000
Rekening Courant -324 Eigen vermogen 314
Bankrekening 549 Resultaat 2022, ten laste van vermogen -36
Totaal

1.278

Totaal 1.278

Toelichting

De langlopende schuld van € 1.000 is een achtergestelde lening van bestuursleden aan de stichting t.b.v. de oprichting in 2021. De post rekening courant bestaat uit nog niet uitgekeerde reiskosten declaraties van kerngroepleden.

Lasten en Baten

  Lasten   Baten
Deelnemingen 211 Bijdragen kerngroep 985
Reiskosten 658    
Internet (website) 23    
Drukwerk 129    
    Verlies 2022 36
Totaal 1021 Totaal 1021

 

Toelichting

Deelnemingen betreft de bijdrage aan Cooplink en het bezoek aan Bosccheveld, "Stapel op Collectief Wonen", en een bezoek aan ecodorp Boekel (projectontwikkelingen). De reiskosten zijn voornamelijk gemaakt ivm met de ontwikkeling op Dekkerswald.