Balans op 31-12-2021

  Activa   Passiva
Oprichtingsakte 1.053 Langlopende schuld 1.000
Rekening Courant 20 Resultaat 2021, toevoegen aan vermogen 314
Bankrekening 241    
Totaal 1.314 Totaal 1.314

Toelichting

De oprichting op 27 oktober 2021 is gefinancierd met een achtergestelde lening van de bestuursleden. Daarnaast zijn er inkomsten uit maandelijkse bijdragen van de actieve kerngroepleden (€ 10/maand).

Lasten en Baten

  Lasten   Baten
Deelnemingen 100 Bijdragen kerngroep 510
Reiskosten 96    
Opbrengst 2021 314    
Totaal 510   510

Toelichting

Deelnemingen betreft de bijdrage aan Cooplink en het bezoek aan het PBC (projectontwikkeling).