Beleidsplan St De Wereldbuur

Bijlagen: statuten, uittreksel KvK

Doelstelling uit de Statuten:

  1. Het fungeren als aanspreekpunt en hulpmiddel voor de creatie van een woonproject, welke circulair wonen mogelijk maakt en het daarbij behartigen van de belangen van de huishoudens die deelnemen aan het woonproject, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Afgeleide doelstelling:

In de initiële fase van een ontwikkeling voor een woongemeenschap is het nog niet mogelijk om leningen van banken of andere instellingen te verkrijgen. De Wereldbuur beoogt deze stappen te vergemakkelijken door fondsen te werven die in dit stadium ingezet kunnen worden.

Naast het realiseren van een eigen woonproject wil De Wereldbuur ook andere projecten in deze initiële fase ondersteunen.

Bestuur van de stichting

Voorzitter: Huberdina Johanna Adriana Broers, 1964, adviseur informatievoorziening Gemeente De Ronde Venen.

Secretaris: Rookje van Hoewijk, 1966, gezinswerker bij een buurtteam in Utrecht.

Penningmeester: Franciscus Theodorus Henricus Maria van den Heuvel, 1962, zelfstandig Civiel en Milieutechnisch ingenieur.

De stichting heeft een adviesorgaan zijnde de kerngroep. De Kerngroep houdt zich actief bezig met het vormen van een woongemeenschap en het verwerven van een locatie. In samenspraak worden goed gefundeerde besluiten genomen, gebaseerd op consent. Het bestuur is ook lid van deze kerngroep.

St De Wereldbuur
website: www.dewereldbuur.nl
adres: Landauerdrift 58, 3436 XH  Nieuwegein
telefoonnummer: 06 5370 5854
emailadres: info@dewereldbuur.nl
RSIN: 863174152
KvK: 84335564

De wijze van verwerving van inkomsten

Via een folder en via de website maakt de stichting bekend op welke wijze er gedoneerd kan worden. Verder zullen bestuursleden deze informatie actief verspreiden via het eigen netwerk.

De fondsenwerving is voornamelijk gericht op giften van particulieren, bedrijven, overheden en andere woongemeenschappen via het eigen netwerk.

De te verrichten werkzaamheden van de stichting

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden (onbezoldigd), zie boven.

Waar wordt het aan besteed:

Het wervingsdoel van de stichting t.b.v. het financieren van de ontwikkeling van het eerste project is € 50.000. Bij het realiseren van dit doel en na het besteden van de gelden voor een ontwikkeling, zullen we een nieuw project opzetten met eenzelfde wervingsdoel, teneinde een volgende woongemeenschap te faciliteren.

Voor de financiering van dit soort bouwprojecten ná het verwerven van een locatie zijn diverse fondsen reeds beschikbaar.

Begroting

De huidige jaarlijkse bestedingen en inkomsten

spaardoel van 50k om plannen voor te financieren ten einde een anterieure overeenkomst te verwerven.

 

2023

Lasten

 

Baten

Bijdrage Cooplink

€ 50

Donaties

€ 1.000

Bankkosten

€ 160

   

Internet

€ 25

   

Reiskosten (project)

€ 365

   

Toevoeging vermogen

€ 400

   

Totaal

€ 1.000

 

€ 1.000

 

In 2024 willen we meer geld ophalen en toevoegen aan ons gespaarde vermogen teneinde ons eerste project te financieren.